Поетите

Зад дебелите дувари на властта са заключени надежди за светлина. Отвън, като агънца, след паша посрещащи в кошарите майките си, поетите се втурват към сайта да видят дали някой не […]

Share
» Read more